RAISIO PLC KRAISIO PLC KRAISIO PLC K

RAISIO PLC K

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAIKV nguyên tắc cơ bản

RAISIO PLC K tổng quan về cổ tức

Cổ tức của RAIKV được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.14 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.85%