SANOMA CORPORATIONSANOMA CORPORATIONSANOMA CORPORATION

SANOMA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SANOMA nguyên tắc cơ bản

SANOMA CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.13 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.47%