BRIM HF.BRIM HF.BRIM HF.

BRIM HF.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRIM nguyên tắc cơ bản

BRIM HF. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BRIM được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.00 ISK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.78%