BRIM HF.BRIM HF.BRIM HF.

BRIM HF.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRIM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BRIM HF.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BRIM HF. 40.06 B ISK, và năm trước đó — 37.05 B ISK.

Theo nguồn
Theo quốc gia