EIMSKIPAFELAG ISLANDS HF

EIM OMXICE
EIM
EIMSKIPAFELAG ISLANDS HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính EIM

Tóm tắt tài chính của EIMSKIPAFELAG ISLANDS HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EIM là 83.74B ISK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu