CYBER SECURITY 1 AB
CYB1 OMXSTO

CYB1
CYBER SECURITY 1 AB OMXSTO
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CYBER SECURITY 1 AB với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CYB1 là 182.609M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền