QIIWI GAMES AB

QIIWI OMXSTO
QIIWI
QIIWI GAMES AB OMXSTO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

QIIWI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của QIIWI GAMES AB với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của QIIWI là 195.779M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền