SAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. D

SBB_D OMXSTO
SBB_D
SAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. D OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SBB_D nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. D với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SBB_D là 18.379B SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu