COOP PANKCOOP PANKCOOP PANK

COOP PANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CPA1T nguyên tắc cơ bản

COOP PANK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CPA1T được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.09 EUR, hãy mua trước 2 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.89%