COOP PANKCOOP PANKCOOP PANK

COOP PANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CPA1T nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính COOP PANK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CPA1T trong quý trước là37.30 M EUR, và cao hơn 4.99% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 8.39 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM