AMBER GRID

AMG1L OMXVSE
AMG1L
AMBER GRID OMXVSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMG1L financial statements

Tóm tắt tài chính của AMBER GRID với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AMG1L là 228.33M. EPS TTM của công ty là 0.13, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 9.82.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền