TELIA LIETUVATELIA LIETUVATELIA LIETUVA

TELIA LIETUVA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEL1L nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TELIA LIETUVA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Lithuania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TELIA LIETUVA 476.58 M EUR, và năm trước đó — 444.62 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia