ELOPAK ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELO nguyên tắc cơ bản

ELOPAK ASA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ELO được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.46 NOK, hãy mua trước 14 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.55%