PHILLY SHIPYARD ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PHLY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PHILLY SHIPYARD ASA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PHILLY SHIPYARD ASA 3.78 B NOK, và năm trước đó — 1.84 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia