QUESTERRE ENERGY CORP

QEC EURONEXT OSLO
QEC
QUESTERRE ENERGY CORP EURONEXT OSLO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

QEC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của QUESTERRE ENERGY CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của QEC là 868.009M NOK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu