China Yibai United Guarantee International Holding Inc

CBGH OTC
CBGH
China Yibai United Guarantee International Holding Inc OTC
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CBGH financial statements

Tóm tắt tài chính của China Yibai United Guarantee International Holding Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CBGH là 24.35M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền