BBB

BANK OF COMMERCE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BNCOM nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BANK OF COMMERCE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BNCOM trong quý trước là3.59 B PHP, và cao hơn 10.80% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 791.07 M PHP.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM