GMA NETWORK, INC. (COMMON)GMA NETWORK, INC. (COMMON)GMA NETWORK, INC. (COMMON)

GMA NETWORK, INC. (COMMON)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GMA7 nguyên tắc cơ bản

GMA NETWORK, INC. (COMMON) tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GMA7 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.60 PHP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.04%