GREENERGY HOLDINGS INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GREEN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GREENERGY HOLDINGS INC.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GREENERGY HOLDINGS INC. 41.88 M PHP, và năm trước đó — 30.28 M PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia