GOLDEN MV HOLDINGS, INC.GOLDEN MV HOLDINGS, INC.GOLDEN MV HOLDINGS, INC.

GOLDEN MV HOLDINGS, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HVN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính GOLDEN MV HOLDINGS, INC., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của HVN trong quý trước là1.25 B PHP, và cao hơn 12.88% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 372.27 M PHP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PHP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY