QATARI INVESTORS GROUP QPSCQATARI INVESTORS GROUP QPSCQATARI INVESTORS GROUP QPSC

QATARI INVESTORS GROUP QPSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

QIGD nguyên tắc cơ bản

QATARI INVESTORS GROUP QPSC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của QIGD được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 QAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.58%