YIBINPAPERINDUSTRYCO.,LTD

600793 SSE
600793
YIBINPAPERINDUSTRYCO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 600793

Tóm tắt tài chính của YIBINPAPERINDUSTRYCO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600793 là 2.125B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền