STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG

600866 SSE
600866
STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG SSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600866 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 600866 là 4.286B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu