CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

601601 nguyên tắc cơ bản

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 601601 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.02 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.01%