ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER CO.,LTD

603165 SSE
603165
ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 603165

Tóm tắt tài chính của ZHEJIANG RONGSHENG ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER CO.,LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 603165 là 4.461B CNY. EPS TTM của công ty là 0.94 CNY, tỷ suất cổ tức là 4.13% và P/E là 18.71.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền