666

3PEAK INCORPORATED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688536 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu 3PEAK INCORPORATED

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại 3PEAK INCORPORATED 1.56 B CNY, và năm trước đó — 1.23 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia