SHENZHEN SEICHI TECHNOLOGIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688627 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHENZHEN SEICHI TECHNOLOGIES

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHENZHEN SEICHI TECHNOLOGIES 494.07 M CNY, và năm trước đó — 457.00 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia