XGIMI TECHNOLOGY CO., LTDXGIMI TECHNOLOGY CO., LTDXGIMI TECHNOLOGY CO., LTD

XGIMI TECHNOLOGY CO., LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688696 nguyên tắc cơ bản

XGIMI TECHNOLOGY CO., LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 688696 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.15 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.37%