LUZHOU LAO JIAO COLUZHOU LAO JIAO COLUZHOU LAO JIAO CO

LUZHOU LAO JIAO CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

000568 nguyên tắc cơ bản

LUZHOU LAO JIAO CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 000568 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.22 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.39%