LANZHOU HUANGHE EN

000929 SZSE
000929
LANZHOU HUANGHE EN SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000929 fundamentals

Tóm tắt tài chính của LANZHOU HUANGHE EN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 000929 là 1.49B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu