ZHEJIANG BUSEN GAR

002569 SZSE
002569
ZHEJIANG BUSEN GAR SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002569 financial statements

Tóm tắt tài chính của ZHEJIANG BUSEN GAR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002569 là 1.145B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền