CHEN KE MING FOOD

002661 SZSE
002661
CHEN KE MING FOOD SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002661 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CHEN KE MING FOOD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002661 là 3.862B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu