BEIJING SANFO OUTD

002780 SZSE
002780
BEIJING SANFO OUTD SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002780 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BEIJING SANFO OUTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002780 là 3.149B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền