WEIMA AGRICULTURAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301533 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WEIMA AGRICULTURAL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WEIMA AGRICULTURAL 244.87 M CNY, và năm trước đó — 289.65 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia