SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO

1111 TADAWUL
1111
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1111 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1111 là 26.16B SAR. EPS TTM của công ty là 4.56 SAR, tỷ suất cổ tức là 1.38% và P/E là 47.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu