FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.

FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2180 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính FILING AND PACKING MATERIALS MANUFACTURING CO., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 2180 trong quý trước là 51.32 M SAR, và thấp hơn 23.56% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 2.02 M SAR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY