ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4001 nguyên tắc cơ bản

ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.30 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.35%