CATRION CATERING HOLDING CO.CATRION CATERING HOLDING CO.CATRION CATERING HOLDING CO.

CATRION CATERING HOLDING CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6004 nguyên tắc cơ bản

CATRION CATERING HOLDING CO. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 6004 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.10 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.83%