ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO

8040 TADAWUL
8040
ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8040 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8040 là 910.8M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu