ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING COARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING COARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO

ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9530 nguyên tắc cơ bản

ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 9530 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.56%