999

RIYAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9584 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RIYAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RIYAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO. 121.66 M SAR, và năm trước đó — 189.58 M SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia