EL ALEL ALEL AL

EL AL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELAL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EL AL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EL AL 4.39 B ILS, và năm trước đó — 3.20 B ILS.

Theo nguồn
Theo quốc gia