G. WILLI-FOOD

WILC TASE
WILC
G. WILLI-FOOD TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính WILC

Tóm tắt tài chính của G. WILLI-FOOD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WILC là 800.727M ILS. EPS TTM của công ty là 3.10 ILS, tỷ suất cổ tức là 10.87% và P/E là 18.31.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu