222

HOYA RESORT HOTEL GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2736 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HOYA RESORT HOTEL GROUP

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HOYA RESORT HOTEL GROUP 529.08 M TWD, và năm trước đó — 591.99 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia