555

TAIMING ASSURANCE BROKER CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5878 nguyên tắc cơ bản

TAIMING ASSURANCE BROKER CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 5878 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.50 TWD, hãy mua trước 5 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.58%