INNOVISION FLEXTECH CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6673 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INNOVISION FLEXTECH CORPORATION

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INNOVISION FLEXTECH CORPORATION 106.18 M TWD, và năm trước đó — 110.13 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia