SHINEMORE TECHNOLOGY MATERIALS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

8291 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHINEMORE TECHNOLOGY MATERIALS CO.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Taiwan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHINEMORE TECHNOLOGY MATERIALS CO. 98.95M TWD, và năm trước đó — 199.65M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia