LAUNCH TECHNOLOGIES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

8420 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LAUNCH TECHNOLOGIES CO LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Mỹ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LAUNCH TECHNOLOGIES CO LTD 2.86 B TWD, và năm trước đó — 2.14 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia