INOVALIS REAL ESTATE INVT TRUST

INO.UN TSX
INO.UN
INOVALIS REAL ESTATE INVT TRUST TSX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính INO.UN

Tóm tắt tài chính của INOVALIS REAL ESTATE INVT TRUST với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của INO.UN là 254.185M CAD. EPS TTM của công ty là 0.87 CAD, tỷ suất cổ tức là 10.58% và P/E là 9.01.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu