Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.10-0.24%-0.06Sức bán mạnh7.116K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.K ROYAL BANK PREF SERIES AK
25.010.00%0.00Bán3.395K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.00-0.20%-0.05Mua3.202K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
25.90-0.19%-0.05Bán11.385K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
23.780.17%0.04Bán225137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.12-0.36%-0.09Bán552137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.80-0.35%-0.09Bán10.325K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
24.24-0.66%-0.16Sức bán mạnh18.893K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
23.60-0.30%-0.07Sức bán mạnh34.424K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
22.05-1.25%-0.28Bán4.347K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
23.08-0.09%-0.02Sức bán mạnh2.818K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.000.04%0.01Bán26.105K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.09-0.28%-0.07Bán1.200K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.D RBC FIRST PREF SHARES SERIES AD
24.980.00%0.00Bán2.800K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.07-0.12%-0.03Sức bán mạnh3.406K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.L RBC NON COM 5-YEAR SRS AL
25.050.04%0.01Bán412137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
22.00-0.97%-0.21Sức bán mạnh15.897K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.I ROYAL BANK PREF SERIES AJ
25.030.08%0.02Bán102.150K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.13-0.16%-0.04Bán5.692K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA
95.37-0.29%-0.28Bán1.439M137.830B12.067.9582236.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
23.77-0.21%-0.05Bán1.500K137.830B12.067.9582236.00Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
24.37-0.53%-0.13Bán23.682K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
24.26-1.86%-0.46Sức bán mạnh5.195K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
24.69-0.80%-0.20Sức bán mạnh30.040K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
23.78-0.25%-0.06Bán900133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
23.73-0.29%-0.07Sức bán mạnh1.300K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
72.62-0.49%-0.36Bán2.228M133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.85-0.42%-0.11Sức bán mạnh5.850K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
21.96-1.04%-0.23Bán6.806K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
21.89-0.91%-0.20Sức bán mạnh11.300K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
23.51-0.38%-0.09Sức bán mạnh2.790K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.42-0.51%-0.13Sức bán mạnh119.919K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
21.95-0.81%-0.18Sức bán mạnh7.038K133.845B12.505.8683160.00Tài chính
CNU CNOOC LIMITED
224.852.13%4.69Mua2.000K97.806B15.150.1414783.00Năng lượng
BNS.PR.C BNS PREFERRED SERIES 23
25.02-0.16%-0.04Mua55587.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.R BNS NON CUM, PREF SERIES 22
25.050.16%0.04Mua2.786K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.58-0.39%-0.10Bán75.550K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.15-0.04%-0.01Bán30087.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.110.00%0.00Sức mua mạnh1.200K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
24.66-0.96%-0.24Bán32.650K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.87-0.27%-0.07Sức bán mạnh13.937K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
70.97-0.17%-0.12Bán1.289M87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
23.510.04%0.01Bán47.523K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.91-0.08%-0.02Sức bán mạnh9.189K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.09-0.08%-0.02Mua12.200K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
112.800.42%0.47Mua767.135K82.048B11.0810.1926143.00Công nghiệp
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
20.48-0.34%-0.07Sức bán mạnh20077.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
21.100.38%0.08Sức bán mạnh2.900K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
18.44-0.32%-0.06Bán10.983K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
17.541.10%0.19Bán6.825K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
22.73-1.60%-0.37Sức bán mạnh3.068K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
20.43-0.87%-0.18Bán3.300K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
16.710.78%0.13Bán33.010K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
17.540.86%0.15Bán9.061K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
22.230.18%0.04Sức bán mạnh80077.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
23.21-0.81%-0.19Sức bán mạnh23.356K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
18.46-0.27%-0.05Sức bán mạnh3.996K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
16.801.63%0.27Sức bán mạnh7.395K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB ENBRIDGE INC
42.680.31%0.13Bán3.274M77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
17.85-1.27%-0.23Bán2.290K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
18.500.49%0.09Bán4.897K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
18.201.00%0.18Bán12.086K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
18.000.76%0.14Bán6.121K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
18.111.12%0.20Bán7.600K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
18.400.71%0.13Bán4.402K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
24.51-1.96%-0.49Bán7.870K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
19.552.36%0.45Sức bán mạnh46.830K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
18.460.60%0.11Bán12.014K77.798B-0.2712700.00Năng lượng
SU SUNCOR ENERGY INC.
43.68-1.11%-0.49Bán2.854M71.447B14.623.0312381.00Năng lượng
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
24.740.20%0.05Bán2.806K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
25.06-0.20%-0.05Bán5.137K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
21.61-1.23%-0.27Sức bán mạnh2.412K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
24.00-0.62%-0.15Bán3.291K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
24.93-0.08%-0.02Bán44.490K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO BANK OF MONTREAL
99.05-0.33%-0.33Bán836.659K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
22.01-1.43%-0.32Sức bán mạnh8.985K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38
25.50-0.04%-0.01Bán12.100K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
23.100.35%0.08Bán2.908K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
23.40-0.64%-0.15Bán71463.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
21.70-1.36%-0.30Bán1.998K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
24.74-0.80%-0.20Sức bán mạnh18.971K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
21.75-1.85%-0.41Bán10.500K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.39-0.04%-0.01Sức bán mạnh2.450K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
20.10-0.35%-0.07Bán4.185K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
20.10-0.64%-0.13Bán1.835K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
16.86-1.35%-0.23Sức bán mạnh6.056K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
21.80-1.76%-0.39Sức bán mạnh5.846K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
22.87-1.21%-0.28Sức bán mạnh4.621K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
20.87-0.43%-0.09Bán1.200K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
20.00-0.99%-0.20Bán4.000K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
16.67-1.94%-0.33Sức bán mạnh11.512K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.400.00%0.00Bán1.804K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
22.78-1.81%-0.42Sức bán mạnh10.073K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
19.33-1.13%-0.22Sức bán mạnh7.600K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
19.83-1.73%-0.35Sức bán mạnh2.300K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
20.72-0.19%-0.04Bán86055.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
16.82-1.52%-0.26Sức bán mạnh2.714K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
17.54-1.46%-0.26Sức bán mạnh3.370K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
19.20-1.39%-0.27Sức bán mạnh7.766K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
22.90-0.30%-0.07Mua3.200K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất