Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK 26.30-0.04%-0.01Bán4.205K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA 104.22-0.31%-0.33Mua3.272M150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG 25.31-0.04%-0.01Bán350150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.I ROYAL BANK PREF SERIES AJ 25.070.00%0.00Bán7.367K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF 25.300.00%0.00Mua3.376K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD 24.450.04%0.01Bán110.932K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI 24.730.20%0.05Bán3.500K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ 23.300.26%0.06Bán7.900K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W 24.86-0.04%-0.01Mua1.100K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH 24.73-0.08%-0.02Sức bán mạnh500150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM 26.42-0.08%-0.02Bán6.100K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC 25.300.04%0.01Sức mua mạnh500150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.L RBC NON COM 5-YEAR SRS AL 25.250.20%0.05Mua2.785K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB 23.290.00%0.00Bán123.556K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ 25.19-0.16%-0.04Bán6.600K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA 25.350.20%0.05Mua573150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE 25.28-0.08%-0.02Bán160150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.K ROYAL BANK PREF SERIES AK 25.010.04%0.01Bán1.000K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.D RBC FIRST PREF SHARES SERIES AD 25.300.00%0.00Bán1.313K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF 24.19-0.21%-0.05Bán4.660K150.553B13.197.9582236.00Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7 24.480.12%0.03Bán2.700K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK 79.71-0.03%-0.02Mua4.103M145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14 26.000.00%0.00Bán8.379K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18 25.50-0.12%-0.03Mua10.200K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11 24.78-0.08%-0.02Sức bán mạnh2.700K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20 25.000.08%0.0257.238K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PR.Y TD BANK SER Y PR 25.150.04%0.01Sức mua mạnh6.800K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1 23.26-0.39%-0.09Bán11.930K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5 23.190.26%0.06Bán11.210K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PR.Z TD BANK PREF SERIES Z 25.110.00%0.00Mua60.200K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9 24.730.08%0.02Bán3.951K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3 23.29-0.34%-0.08Bán10.690K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16 25.300.40%0.10Mua4.450K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12 26.520.26%0.07Sức mua mạnh9.348K145.797B13.665.8683160.00Tài chính
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32 23.79-0.04%-0.01Bán3.700K95.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.B BNS PREFERRED SHARES SERIES 21 25.120.00%0.00Mua6.000K95.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36 26.420.00%0.00Mua16895.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30 24.040.08%0.02Mua70095.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33 24.140.00%0.00Mua1.500K95.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 78.030.58%0.45Mua3.649M95.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34 26.400.04%0.01Mua51895.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.R BNS NON CUM, PREF SERIES 22 25.160.00%0.00Bán70095.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38 26.10-0.11%-0.03Bán11.075K95.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.C BNS PREFERRED SERIES 23 25.200.04%0.01Mua10095.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31 24.270.04%0.01Mua50095.558B11.506.8496988.00Tài chính
BNS.PR.Q BNS PREF SHARES, SERIES 20 25.140.00%0.00Mua2.500K95.558B11.506.8496988.00Tài chính
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. 114.580.78%0.89Mua1.452M83.467B11.529.9225654.00Công nghiệp
SU SUNCOR ENERGY INC. 50.621.27%0.64Bán3.750M81.595B18.622.6912381.00Năng lượng
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15 20.390.30%0.06Bán5.600K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3 19.40-0.10%-0.02Bán6.500K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R 19.97-0.10%-0.02Bán7.739K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9 20.36-0.15%-0.03Bán8.600K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11 20.260.20%0.04Sức bán mạnh14.641K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L 22.40-0.09%-0.02Sức bán mạnh6.900K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P 20.000.00%0.00Sức bán mạnh4.600K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB ENBRIDGE INC 44.690.63%0.28Bán3.943M76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J 22.28-0.27%-0.06Sức bán mạnh3.700K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D 19.570.51%0.10Mua23.620K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13 20.30-0.05%-0.01Bán3.350K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD 22.490.18%0.04Mua10076.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C 19.43-0.15%-0.03Bán20076.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19 24.300.41%0.10Mua13.300K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.A ENBRIDGE PR 24.15-0.41%-0.10Mua1.500K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N 20.88-0.14%-0.03Mua12.140K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F 20.110.20%0.04Mua5.983K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17 25.530.24%0.06Mua4.900K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7 20.180.30%0.06Bán11.000K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1 23.880.08%0.02Bán2.300K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B 18.52-0.11%-0.02Mua18.095K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H 18.50-0.16%-0.03Bán4.640K76.186B176.550.2512700.00Năng lượng
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26 24.250.00%0.00Mua70068.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40 25.45-0.16%-0.04Sức mua mạnh1.400K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31 22.830.04%0.01Bán17.300K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27 23.45-0.04%-0.01Sức bán mạnh14.678K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25 23.55-0.30%-0.07Mua10068.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42 25.360.56%0.14Sức mua mạnh6.900K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38 26.08-0.23%-0.06Bán1.900K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33 24.40-0.20%-0.05Bán2.404K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO BANK OF MONTREAL 108.470.81%0.87Mua1.798M68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29 23.06-0.13%-0.03Bán13.466K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44 25.020.04%0.01186.330K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35 25.03-0.08%-0.02Sức bán mạnh3.000K68.856B13.338.0945000.00Tài chính
CM.PR.O CIBC PREF SER 39 23.55-0.55%-0.13Bán30055.198B10.6911.6845091.00Tài chính
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 124.440.03%0.04Mua1.352M55.198B10.6911.6845091.00Tài chính
CM.PR.R CIBC PREF SERIES 45 25.390.28%0.07Mua11.842K55.198B10.6911.6845091.00Tài chính
CM.PR.S CIBC PREF SERIES 47 24.250.00%0.00Bán14.257K55.198B10.6911.6845091.00Tài chính
CM.PR.P CIBC PREF SERIES 41 23.00-0.35%-0.08Bán4.400K55.198B10.6911.6845091.00Tài chính
CM.PR.Q CIBC PREF SERIES 43 24.52-0.10%-0.03Bán1.800K55.198B10.6911.6845091.00Tài chính
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32 24.62-0.53%-0.13Bán8.143K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV 57.232.11%1.18Mua1.737M53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13 17.830.85%0.15Sức mua mạnh6.350K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25 21.39-0.60%-0.13Mua30053.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30 24.49-0.49%-0.12Bán3.170K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8 22.32-0.36%-0.08Mua21353.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28 19.05-0.57%-0.11Bán4.100K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17 20.72-0.14%-0.03Bán2.300K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46 26.020.15%0.04Bán3.200K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36 21.340.38%0.08Sức bán mạnh3.500K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42 24.58-0.36%-0.09Bán11.012K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48 25.45-0.16%-0.04Bán8.975K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất