Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Canada

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
17.30-0.35%-0.06Bán9.535K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.300.04%0.01Sức mua mạnh2.552K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.700.00%0.00Bán6.371K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.31-0.16%-0.04Mua100153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.340.37%0.09Sức mua mạnh10.255K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
25.150.04%0.01Mua2.630K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.330.04%0.01Mua10.690K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.320.00%0.00Mua400153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA
107.300.38%0.41Mua2.407M153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.250.00%0.00Sức mua mạnh1.300K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
17.350.41%0.07Bán2.900K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.630.00%0.00Mua1.400K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
18.500.27%0.05Bán200153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
19.550.10%0.02Bán1.700K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.34-0.08%-0.02Sức mua mạnh800153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
18.06-1.31%-0.24Bán6.900K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
25.90-0.19%-0.05Mua4.850K153.339B12.248.7984087.00Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
19.21-1.69%-0.33Mua6.800K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
17.00-0.87%-0.15Bán7.564K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
16.86-0.35%-0.06Mua24.200K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
19.47-1.91%-0.38Bán9.065K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
24.490.37%0.09Mua1.900K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
20.20-0.39%-0.08Bán3.800K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
19.50-0.36%-0.07Sức bán mạnh2.400K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
76.740.58%0.44Sức mua mạnh2.867M138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
17.10-0.58%-0.10Bán41.490K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.180.08%0.02Mua21.991K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.81-0.15%-0.04Mua5.500K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
20.910.14%0.03Bán1.500K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
24.200.00%0.00Mua311138.854B12.136.3084383.00Tài chính
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
24.350.00%0.00Sức mua mạnh1.400K138.854B12.136.3084383.00Tài chính
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
17.600.57%0.10Mua40094.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
14.600.34%0.05Bán2.000K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
22.700.00%0.00Sức mua mạnh50094.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
15.150.26%0.04Mua10094.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
15.050.07%0.01Mua2.050K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
15.38-0.52%-0.08Bán2.500K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
15.08-0.20%-0.03Bán3.900K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
14.250.00%0.00Mua14394.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.72-0.17%-0.04Bán50094.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
15.790.83%0.13Bán5.300K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
17.37-0.12%-0.02Mua4.575K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
14.80-0.67%-0.10Bán7.830K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
14.25-0.35%-0.05Mua50094.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB ENBRIDGE INC
46.970.60%0.28Mua2.772M94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.250.00%0.00Mua30094.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
15.55-1.14%-0.18Bán2.500K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
16.68-3.08%-0.53Bán8.825K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
13.79-1.57%-0.22Bán1.000K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
15.100.33%0.05Mua3.785K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
15.25-0.65%-0.10Mua2.130K94.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
19.27-0.21%-0.04Bán14594.494B19.932.3512000.00Năng lượng
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
18.110.50%0.09Theo dõi50094.494B19.932.3512000.00Năng lượng
CNU CNOOC LIMITED
213.29-0.17%-0.37Mua23093.759B8.840.2414965.00Năng lượng
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.14-0.44%-0.11Mua9.700K90.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
74.800.40%0.30Sức mua mạnh2.134M90.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
20.12-0.15%-0.03Bán90090.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.60-0.20%-0.05Sức mua mạnh1.988K90.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.93-0.46%-0.12Bán8.800K90.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
23.900.42%0.10Bán20090.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.00-0.54%-0.13Mua12.500K90.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.63-0.04%-0.01Sức mua mạnh20090.921B11.206.68101809.00Tài chính
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.830.00%0.00Mua1.700K90.921B11.206.68101809.00Tài chính
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
120.72-0.39%-0.47Bán966.523K87.342B19.996.0921534.00Công nghiệp
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
20.570.10%0.02Sức mua mạnh10071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
21.200.47%0.10Mua4.300K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
20.560.29%0.06Sức mua mạnh3.204K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
17.26-0.63%-0.11Mua3.600K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.330.33%0.08Mua48871.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
14.81-0.34%-0.05Mua80071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
14.500.35%0.05Bán2.700K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
10.800.09%0.01Mua50071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
18.850.27%0.05Mua3.500K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
15.40-0.32%-0.05Bán5.900K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
14.600.48%0.07Mua10071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
10.740.56%0.06Bán4.600K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
12.931.81%0.23Mua55071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
10.730.09%0.01Mua30071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
20.950.29%0.06Sức mua mạnh80071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
17.210.47%0.08Mua1.944K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
16.000.95%0.15Mua30.770K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
17.20-1.04%-0.18Mua8.000K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
14.680.07%0.01Mua38.800K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
72.170.52%0.37Mua1.176M71.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
18.62-0.05%-0.01Mua70071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.28-0.08%-0.02Sức bán mạnh52071.504B18.524.04100000.00Tài chính
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
25.540.87%0.22Sức mua mạnh9.400K71.504B18.524.04100000.00Tài chính
SU SUNCOR ENERGY INC.
42.630.90%0.38Mua2.244M65.725B11.733.6112480.00Năng lượng
TRP.PR.D TC ENERGY CORP PREF SERIES 7
16.100.19%0.03Mua12.250K62.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP TC ENERGY CORP.
68.231.11%0.75Sức mua mạnh1.326M62.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.F TC ENERGY CORP PREF SERIES 2
13.21-0.60%-0.08Mua12062.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.J TC ENERGY CORP PREF SERIES 13
25.87-0.04%-0.01Mua1.596K62.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.I TC ENERGY CORP PREF SERIES 6
11.92-1.41%-0.17Bán1.700K62.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.A TC ENERGY CORP PREF SERIES 1
13.26-0.15%-0.02Mua11.950K62.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.E TC ENERGY CORP PREF SERIES 9
15.610.06%0.01Mua20062.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.B TC ENERGY CORP PREF SERIES 3
10.69-1.66%-0.18Bán40062.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.G TC ENERGY CORP PREF SERIES 11
17.54-0.28%-0.05Mua40062.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.C TC ENERGY CUMUL REDEEM PREF SER 5
11.60-1.94%-0.23Mua11.300K62.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.K TC ENERGY CORP PREF SERIES 15
25.190.00%0.00Sức mua mạnh28.010K62.944B15.584.347081.00Năng lượng
TRP.PR.H TC ENERGY CORP PREF SERIES 4
10.90-0.46%-0.05Mua5.400K62.944B15.584.347081.00Năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất