Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.14-0.04%-0.01Mua734143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.260.04%0.01Mua2.000K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.280.12%0.03Sức mua mạnh700143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
19.70-1.79%-0.36Bán14.996K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
21.571.79%0.38Mua3.904K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.960.19%0.05Mua11.335K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.L RBC NON COM 5-YEAR SRS AL
25.230.08%0.02Sức mua mạnh15.800K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.250.12%0.03Sức mua mạnh7.500K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.140.54%0.13Mua52.000K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.23-0.28%-0.07Mua2.300K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.17-0.47%-0.12Mua6.000K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA
99.40-0.34%-0.34Mua2.692M143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
19.43-1.92%-0.38Bán11.301K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
21.750.00%0.00Bán2.350K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
22.800.00%0.00Bán5.155K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.K ROYAL BANK PREF SERIES AK
25.160.04%0.01Mua3.400K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.270.24%0.06Sức mua mạnh900143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
26.200.38%0.10Mua5.500K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.I ROYAL BANK PREF SERIES AJ
25.160.00%0.00Mua5.900K143.531B12.138.2784000.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.18-0.25%-0.06Mua600143.531B12.138.2784000.00Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
18.93-0.53%-0.10Bán6.700K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
21.88-0.05%-0.01Mua4.400K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.150.00%0.00Bán10.000K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
21.65-2.39%-0.53Sức bán mạnh85.010K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
21.65-1.59%-0.35Bán15.900K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
18.90-1.05%-0.20Sức bán mạnh17.900K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
22.040.05%0.01Bán1.900K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
23.88-0.50%-0.12Sức bán mạnh8.300K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
22.50-1.23%-0.28Bán41.108K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
71.83-1.47%-1.07Mua2.178M133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.790.04%0.01Bán4.512K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
18.811.90%0.35Bán4.817K133.803B12.136.0284383.00Tài chính
CNU CNOOC LIMITED
215.880.55%1.18Mua30099.257B14.930.1514783.00Năng lượng
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
16.190.56%0.09Bán5.136K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
19.551.30%0.25Mua3.500K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
18.360.49%0.09Bán25.200K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
15.00-2.34%-0.36Sức bán mạnh25.400K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
21.25-0.23%-0.05Mua3.164K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
17.070.12%0.02Bán4.300K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
17.17-0.46%-0.08Bán8.235K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.50-0.84%-0.20Mua1.950K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
19.19-0.31%-0.06Mua4.385K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
16.270.87%0.14Bán1.215K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
22.880.09%0.02Mua4.900K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
16.47-2.54%-0.43Bán11.950K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
16.75-1.24%-0.21Bán2.000K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
17.13-0.29%-0.05Bán38897.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
16.25-3.56%-0.60Bán30097.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
18.92-1.46%-0.28Bán2.500K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
17.47-0.11%-0.02Sức bán mạnh13.743K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
16.951.19%0.20Bán61.000K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB ENBRIDGE INC
47.57-1.82%-0.88Mua2.668M97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
16.60-0.66%-0.11Bán3.465K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
24.200.04%0.01Bán1.010K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
17.10-0.87%-0.15Bán1.857K97.976B-0.2712700.00Năng lượng
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
73.15-0.84%-0.62Mua1.036M90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
23.61-1.01%-0.24Mua18.523K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.C BNS PREFERRED SERIES 23
24.980.00%0.00Bán6.600K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
23.780.00%0.00Bán1.300K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.01-0.70%-0.17Mua6.200K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.000.25%0.06Bán40090.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.750.16%0.04Sức bán mạnh6.100K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.R BNS NON CUM, PREF SERIES 22
24.980.00%0.00Sức bán mạnh8.300K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.63-0.39%-0.10Bán3.963K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.17-0.24%-0.06Sức bán mạnh57.900K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
23.24-0.47%-0.11Bán1.608K90.519B10.826.9097629.00Tài chính
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
107.69-3.68%-4.11Mua1.006M81.308B11.0210.1926143.00Công nghiệp
SU SUNCOR ENERGY INC.
41.95-3.07%-1.33Mua2.757M70.007B14.323.0312381.00Năng lượng
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
23.900.00%0.00Theo dõi7.000K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
18.95-0.68%-0.13Bán2.500K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
18.91-2.32%-0.45Bán1.470K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
21.75-0.09%-0.02Mua57.150K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
19.750.30%0.06Bán5.732K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
23.10-0.65%-0.15Bán6.298K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
23.17-0.69%-0.16Bán2.260K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
22.630.27%0.06Bán1.150K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
24.860.12%0.03Mua2.603K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38
25.550.20%0.05Mua7.565K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO BANK OF MONTREAL
95.90-0.89%-0.86Mua848.378K61.862B10.988.8645454.00Tài chính
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
23.39-0.04%-0.01Mua30061.862B10.988.8645454.00Tài chính
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
22.31-0.45%-0.10Bán40.139K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
20.00-0.84%-0.17Mua1.532K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
17.90-2.72%-0.50Bán2.500K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
17.84-1.33%-0.24Bán3.058K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
22.25-0.31%-0.07Mua17.100K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
25.20-0.67%-0.17Bán5.378K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
21.18-1.07%-0.23Mua2.299K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
12.91-2.86%-0.38Bán4.439K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
22.020.73%0.16Sức mua mạnh2.644K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
17.87-0.72%-0.13Bán2.100K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
19.001.01%0.19Bán50053.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
55.16-1.41%-0.79Mua515.126K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
13.09-1.80%-0.24Bán1.200K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
20.33-3.14%-0.66Bán4.385K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.79-0.31%-0.08Bán5.546K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.17-0.33%-0.08Bán4.773K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
13.07-0.08%-0.01Sức bán mạnh99253.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
20.24-2.46%-0.51Sức bán mạnh7.250K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
20.06-0.89%-0.18Bán30.606K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
20.49-1.73%-0.36Mua5.344K53.633B16.453.4880000.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất